Galeria zdjęć pomieszczeń biurowych do wynajęcia
więcej  » 
   Oferta

 Zakres świadczonych przez nas usług:

 • dokonywanie operacji finansowo – księgowych

 • terminowe opłacanie zobowiązań wobec innych podmiotów gospodarczych

 • zapewnienie dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, odprowadzenia ścieków i wywozu śmieci

 • zapewnienie dla nieruchomości wspólnej usług kominiarskich, deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji oraz innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości

 • na życzenie właściciela zapewnienie ochrony i monitorowania budynku

 • wykonywanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej – budynku, pomieszczeń wspólnych, urządzeń technicznych należących do wyposażenia

 • negocjowanie, zawieranie i obsługa prawna umów z kontrahentami

 • usuwanie awarii, zabezpieczenie przed powstaniem dalszych szkód i usuwanie skutków awarii

 • ubezpieczenie nieruchomości

 • prowadzenie dokumentacji technicznej budynku: książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego

 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości, instalacji wewnętrznych i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego

 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz informacji okresowych o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz dochodach z nieruchomości

 • przygotowanie planu gospodarczego i jego rozliczenie

 • przeprowadzanie remontów: organizacja przetargów, wyborów ofert, przegotowanie kosztorysów, zawieranie umów o wykonywanie prac remontowych, nadzór nad tymi pracami i kontrola prawidłowości ich wykonania (dotyczy budynku oraz indywidualnych lokali mieszkalnych w zakresie prac pozostających po stronie Wynajmującego)

 • obsługa najemców: prowadzenie korespondencji, akt lokatorskich, zawieranie umów najmu, naliczanie i rozliczanie opłat, obsługa techniczna

 • pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości, w tym windykacja czynszów od najemców

 • składanie do urzędów wymaganych dokumentów finansowych i statystycznych

 • terminowe uiszczanie opłat publiczno – prawnych przypadających do zapłaty od nieruchomości

 • otwarcie rachunku bankowego z dodatkowym pakietem usług bankowych

 • dochodzenie praw z tytułu wykonywania umów z dostawcami

 • pomoc prawna dot. gospodarki lokalowej